Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Radowie Małym

 

Informujemy, że od 01.01.2022 r. wnioski w sprawie świadczenia wychowawczego należy składać w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych w formie elektronicznej.

Wszystkie wydane informacje przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Radowie Małym zachowują moc obowiązującą i wypłaty będą realizowane zgodnie z jej treścią, tj. do maja 2022 r. (poza przypadkami wskazanymi w ustawie).

Wnioski na nowy okres są przyjmowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych od 1 lutego 2022 r.

 

Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że wnioski o ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego

można składać od 01.02.2021 r. drogą elektroniczną (poprzez kanał bankowości elektronicznej, portal Emp@tia lub portal PUE ZUS),

drogą tradycyjną od 01.04.2021 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej.

Informujemy, że prawo do świadczenia wychowawczego ustalone na bieżący okres świadczeniowy 2019/2021

wygasa z dniem 31.01.2021 r.

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Radowie Małym informuje, że świadczenie wychowawcze Rodzina 500+

jest przyznane do 31.05.2021 r.

Wnioski o świadczenie wychowawcze na nowy okres można składać od dnia 01.02.2021 r. w wersji elektronicznej

oraz od 01.04.2021 r. w wersji papierowej.

 

Od 1 lipca program ,,Rodzina 500+''

obejmie wszystkie dzieci do 18. roku życia bez względu na dochód rodziny.

Wnioski o przyznanie świadczenia na nowych zasadach będzie można składać online od 1 lipca 2019 r.,

(poprzez kanał bankowości elektronicznej, portal Emp@tia lub portal PUE ZUS),

a od 1 sierpnia 2019 r., drogą tradycyjną (w Ośrodku Pomocy Społecznej w Radowie Małym).

 

Rodzice, którzy mają obecnie przyznane świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci do 30 września 2019 r., składają od 1 lipca 2019 r.

JEDEN WSPÓLNY WNIOSEK o ustalenie prawa do świadczenia na WSZYSTKIE DZIECI.

 

 

Wnioski są przyjmowane tylko WYPEŁNIONE

w następujące dni i godziny

PONIEDZIAŁEK, WTOREK, ŚRODA, CZWARTEK

w godz. 7.30-12.00

Aby uzyskać prawo do świadczenia 500+ na nowych zasadach tj. od 1 lipca,

rodzic dziecka  na które obecnie nie pobiera tego świadczenia, musi złożyć wniosek w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r.

 

Oznacza to, że tylko złożenie wniosku do końca września 2019 r. gwarantuje takiemu rodzicowi, że świadczenie wychowawcze na nowych zasadach zostanie wypłacone

z wyrównaniem od lipca 2019 r. Jeśli rodzic dziecka złoży wniosek po 30 września, świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku.

 

Maksymalne terminy wypłat w zależności od miesiąca złożenia wniosku:

 • Złożenie wniosku w okresie lipiec – sierpień 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 października 2019 r.
 • Złożenie wniosku we wrześniu 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 30 listopada 2019 r.
 • Złożenie wniosku w październiku 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od października, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 grudnia 2019 r.
 • Złożenie wniosku w listopadzie 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od listopada, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 stycznia 2020  r.
 • Złożenie wniosku w okresie od 1 grudnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od miesiąca złożenia wniosku, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 29 lutego 2020 r.

 

W ten sposób otrzymają od 1 lipca prawo do świadczenia na pierwsze dziecko (na które obecnie nie pobierają 500+),

natomiast od 1 października br. na pozostałe dzieci (na które świadczenia są już przyznane do 30 września 2019 r.).

 

Od 1 lipca 2019 r. prawo do świadczenia wychowawczego nie będzie już uzależnione od ustalenia alimentów na dziecko od drugiego rodzica

w przypadku wniosków składanych przez rodziców samotnie wychowujących dziecko.

 

W przypadku śmierci jednego z rodziców, któremu świadczenie zostało wcześniej przyznane lub który zmarł przed rozpatrzeniem złożonego wniosku,

wprowadzona zostaje ciągłość świadczenia wychowawczego. Oznacza to, że rodzic, który został z dzieckiem, nie traci automatycznie prawa do przyznanego świadczenia na dziecko.

Aby zachować ciągłość świadczenia  rodzic, który został z dzieckiem, musi złożyć wniosek w terminie 3 miesięcy od dnia śmierci drugiego rodzica.

Powyższe rozwiązanie ma zastosowanie do spraw w których śmierć rodzica nastąpiła po dniu 30 czerwca 2019 r.

 

Od 1 lipca rodzice będą mieli aż 3 miesiące od urodzenia dziecka na złożenie wniosku.

Oczywiście świadczenie 500+ otrzymają  z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka.

Istotne jest, że powyższe rozwiązanie dotyczy dzieci urodzonych po 30 czerwca 2019 r.

 

Jednocześnie informujemy, że świadczenie wychowawcze (500+)

nadal będzie podlegać

koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego !!!

 

 

 

 

 

 

PODSTAWA PRAWNA:

 1. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134 późn.zm.)
 2. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 lutego 2016 r. ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1465)

  

CEL ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO.

Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspakajaniem jego potrzeb życiowych.

W uzasadnionym przypadku po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego gdy zostanie stwierdzone, że rodzina wydatkuje świadczenie wychowawcze niezgodnie z celem lub marnotrawi otrzymywaną na dziecko pomoc, świadczenie będzie wypłacane w formie rzeczowej lub usługowej.

 

KRYTERIUM DOCHODOWE.

W przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dziecko nie jest brany pod uwagę dochód rodziny i nie są wymagane dokumenty potwierdzające dochód członków rodziny.

Świadczenie wychowawcze przysługuje również na pierwsze dziecko (najstarsze dziecko w rodzinie do ukończenia przez nie 18-go roku życia) lub jedyne dziecko w rodzinie w przypadku rodzin, w których dochód na osobę nie przekroczy 800 zł netto lub 1200 zł netto w przypadku, gdy w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne lub dziecko powyżej 16-go roku życia legitymujące się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

 

WYSOKOŚĆ ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO.

Świadczenie wychowawcze wynosi 500 złotych miesięcznie na dziecko i jest wypłacane do dnia ukończenia 18-go roku życia. Jest to świadczenie nieopodatkowane.

 

OKRES, NA JAKI USTALANE JEST PRAWO DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO.

Prawo do świadczenia wychowawczego ustalane jest na okres od dnia 1 października do dnia 30 września roku następnego.

Świadczenie wychowawcze przyznaje się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca okresu lub do  dnia, w którym uprawnione dziecko kończy 18 lat bądź do dnia ukończenia przez pierwsze najstarsze dziecko 18-go roku życia.

 

TERMIN ZŁOŻENIA WNIOSKU.

 • Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na kolejny okres są przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną − od dnia 1 lipca danego roku.
 • W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata tego świadczenia przysługująca za miesiąc październik danego roku następuje do dnia 31 października tego roku.
 • W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 30 września danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 30 listopada tego roku.
 • W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 31 października danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 grudnia tego roku.
 • W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 stycznia następnego roku.
 • W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 grudnia danego roku do dnia 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

 

CZY STARSZE DZIECI SĄ UWZGLĘDNIANE W SKŁADZIE RODZINY?

Dziecko do 25. roku życia, które pozostaje na utrzymaniu rodziców i wspólnie z nimi zamieszkuje, jest uwzględniane przy obliczaniu dochodu na osobę w rodzinie.

 Do składu rodziny wlicza się także dziecko, które ukończyło 25 r.ż. i legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna.

 

KIEDY ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE NIE PRZYSŁUGUJE?

Świadczenie nie przysługuje jeżeli :

 • dziecko  pozostaje w związku małżeńskim;
 • dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w pieczy zastępczej;
 • członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczeń społecznych stanowią inaczej;
 • pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko;
 • osobie samotnie wychowującej dziecko (pojęcie to zdefiniowane jest w art. 2 pkt 13 ustawy) nie zostało ustalone, na rzecz tego dziecka od jego rodzica, świadczenie alimentacyjne na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, chyba że:

- drugie z rodziców dziecka nie żyje;

- ojciec dziecka jest nieznany;

 

WAŻNE ! Podstawę odmowy przyznania świadczenia wychowawczego zawiera również art. 23 ust.1 ustawy, który stanowi, że organ właściwy lub wojewoda odmawiają przyznania prawa do świadczenie wychowawczego, jeżeli osoba ubiegająca się o to świadczenie uniemożliwi przeprowadzenia wywiadu, w którym mowa w art. 15 ust.1, lub nie udzieli podczas tego wywiadu wyjaśnień co do okoliczności objętych wywiadem.

 

CO W PRZYPADKU GDY WNIOSKODAWCA LUB CZŁONEK RODZINY PRZEBYWA POZA GRANICAMI KRAJU?

W przypadku przebywania osoby, która ubiega się o świadczenie lub członka jej rodziny poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w państwie należącym do Unii Europejskiej oraz w Szwajcarii, wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie przekazany do wojewody województwa celem rozpatrzenia.

 


POZOSTAŁE WYMAGANE DOKUMENTY, W TYM DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ŚWIADCZENIE NA PIERWSZE DZIECKO.

 1. ksero dokumentu potwierdzającego tymczasowe zameldowanie lub potwierdzenie zamieszkania w miejscu pobytu – jeżeli osoba nie ma miejsca zamieszkania;
 2. ksero orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności dziecka;
 3. ksero aktu zgonu;
 4. ksero odpisu prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie dziecka lub zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka;
 5. ksero orzeczenia sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka;
 6. karta pobytu, w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium RP na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650, z późn. zm.4)), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej;
 7. oświadczenie/zaświadczenie (ZUS, KRUS, pracodawca) członków rodziny zawierające informację o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne poniesionych w roku 2017 – 9% (druk oświadczenia dostępny w Dziale Świadczeń Rodzinnych);
 8. ksero nakazu płatniczego za 2017 r. lub zaświadczenie z właściwego organu gminy lub oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w ha przeliczeniowych za 2017 r. (druk oświadczenia dostępny w Dziale Świadczeń Rodzinnych);
 9. ksero umowy dzierżawy w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego i Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej;
 10. ksero umowy w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną;
 11. ksero decyzji o wpisie/wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej lub wydruk CEiDG;
 12. ksero przekazów/przelewów pieniężnych dokumentujących wysokość zapłaconych/otrzymanych alimentów za 2017 r.;
 13. ksero odpisu podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu/odpisu protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej/odpisu zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, lub innego tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, zobowiązującego do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza nią;
 14. zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów lub informacja właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granica albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą;
 15. zaświadczenie lub oświadczenie o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c, 30e i 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, każdego członka rodziny, w tym dzieci od 18 do 25 r. ż., zawierające informację o wysokości: dochodu, składek na ubezpieczenie społeczne odliczonych od dochodu, należnego podatku (uzyskanym w roku 2017);
 16. zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego, dotyczące członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające informacje odpowiednio o:

a) formie opłacanego podatku,

b) wysokości przychodu,

c) stawce podatku,

d) wysokości opłaconego podatku

UTRATA DOCHODU:

 1. ksero świadectwa pracy, umowy zlecenie/o dzieło lub innej umowy, na podstawie której w 2017 r. była wykonywana praca;
 2. ksero PIT-11, PIT-11A, PIT-28, PIT-36, PIT-37, PIT-39, PIT-40 za 2017 rok;
 3. zaświadczenie określające datę oraz wysokość utraconego dochodu za rok 2017 - jeśli osoba nie posiada PIT–ów;
 4. ksero decyzji o utracie zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, emerytury, renty(rodzinnej lub socjalnej);
 5. ksero decyzji o utracie zasiłku chorobowego/świadczenia rehabilitacyjnego/zasiłku macierzyńskiego - przysługującego po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej;
 6. ksero decyzji o utracie stypendium doktoranckiego określonego w art. 200 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U z 2012 r. poz 572, z pózn. zm.);

UZYSKANIE DOCHODU:

 1. oświadczenie/zaświadczenie o wysokości dochodu uzyskanego netto oraz liczbie miesięcy w których dochód był uzyskany – w przypadku uzyskania dochodu w 2017 r. oraz ksero PIT za ten okres;
 2. oświadczenie/zaświadczenie określające wysokość dochodu uzyskanego netto za miesiąc następujący po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty - w przypadku uzyskania dochodu w roku 2018 lub 2019;
 3. ksero umowy zlecenie/o dzieło lub innej umowy, na podstawie której jest wykonywana praca;
 4. ksero decyzji o przyznaniu zasiłku chorobowego/świadczenia rehabilitacyjnego/zasiłku macierzyńskiego - przysługującego po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej;
 5. ksero decyzji o utracie stypendium doktoranckiego określonego w art. 200 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.);

UWAGA!!! W przypadku, gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do świadczenia wychowawczego wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wyżej wymienione, podmiot realizujący świadczenie może domagać się złożenia takiego dokumentu.

 

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Postępowanie w sprawie o przyznanie świadczenia wychowawczego wszczyna się na podstawie wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego.

Decyzja administracyjna wydawana jest w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku, natomiast w przypadku spraw skomplikowanych do 60 dni.

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 ulotka 500+.pdf (PDF, 156.59Kb) 2021-01-29 10:00:34 67 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Marcinkowska 29-04-2019 08:39:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Marcinkowska 29-04-2019
Ostatnia aktualizacja: Anna Marcinkowska 15-04-2022 10:43:36