Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Radowie Małym

Informacja

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

W RADOWIE MAŁYM

POSZUKUJE ASYSTENTA RODZINY

Ośrodek Pomocy Społecznej w Radowie Małym poszukuje osoby na stanowisko Asystenta rodziny.

Wymagania niezbędne:

1) Wykształcenie określone zgodnie z niżej wymienionymi przepisami:

- Ustawą z dnia 09.06.2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

 - Rozporządzaniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 09.12.2011 r. w sprawie szkoleń na asystenta rodziny

Wykształcenie wyższe na kierunku: pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie, praca socjalna lub wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony rozporządzeniem właściwego ministra, a także udokumentowany co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną

lub wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, obejmujące zakres programowy szkolenia określony rozporządzeniem właściwego ministra, oraz udokumentowany co najmniej 3 letni staż pracy z dziećmi lub rodziną,

2) kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest mu zawieszona ani ograniczona,

3) kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego,

4) kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

5) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

Zakres zadań Asystenta rodziny:

1) opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym;

2) opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej;

3) udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;

4) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych; problemów psychologicznych; wychowawczych z dziećmi;

5) wspieranie aktywności społecznej rodzin;

6) motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;

7) udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;

8) motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;

9) udzielanie wsparcia dzieciom, a w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;

10) podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci  i rodzin;

11) prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;

12) prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;

13) dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku;

14) monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;

15)sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;

16) współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;

17) współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą. 

Wymagania dodatkowe:

1) prawo jazdy kat. B i samochód,

2) umiejętność obsługi komputera,

3) wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny,

4) nieposzlakowana opinia,

5) dobra organizacja pracy, umiejętność samodzielnej pracy

6) odporność na stres

7) umiejętność pracy w zespole

8) odpowiedzialność, zaangażowanie

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

2) podpisany list motywacyjny

3) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe

4) kopie dokumentów (świadectw pracy lub zaświadczeń) potwierdzający co najmniej roczny staż pracy z dzieckiem lub rodzinami (w przypadku posiadania wykształcenia wyższego niekierunkowego) lub trzyletni staż pracy z dziećmi lub rodzinami w przypadku wykształcenia średniego

5) podpisane pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu w pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwa skarbowe

6) podpisane oświadczenie, że kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona ani ograniczona

7) podpisane oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku, gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd.

7) podpisana klauzula o treści: ,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

8) inne dokumenty potwierdzające zdobytą wiedzę, umiejętności i kwalifikacje.

Osoby zainteresowane proszę o przesłanie pocztą kompletu dokumentów w terminie od dnia ukazania się ogłoszenia do 20 września 2019 roku do godz. 14.00 na adres:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Radowie Małym
     72-314 Radowo Małe 70

lub dostarczyć osobiście w zamkniętej kopercie z dopiskiem na kopercie:

,,Asystent Rodziny- nabór”

Informacje dodatkowe:

  • rodzaj umowy: umowa zlecenie
  • praca asystenta rodziny będzie wykonywana w ramach stosunku pracy w systemie zadaniowego czasu pracy. Oznacza to pracę także w godzinach popołudniowych (40 godz. tygodniowo)
  • praca będzie wykonywana na terenie całej Gminy, przez co koniecznym jest dojazd do rodzin objętych asystą i stąd pożądane jest dysponowanie prawem jazdy i samochodem.
  • praca asystenta rodziny nie może być łączona z wykonywaniem obowiązków pracownika socjalnego w tej samej gminie.
  • oferty niekompletne lub które wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.

Radowo Małe, dn. 06.09.2019 r.

 

INFORMACJA

W związku z występującymi wysokimi temperaturami powietrza i prognozami pogody wskazującymi na wzrost temperatury w najbliższych dniach Ośrodek Pomocy Społecznej będzie czynny    w następujących godzinach:

26.08. 2019 r. od  7.00 do 14.00

27.08.2019 r. od  7.00 do 14.00

28.08.2019 r. od  7.00 do 14.00

Za zaistniałe utrudnienia przepraszamy.

                              

                                                                                                Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej

                                                                                    w Radowie Małym

                                                                                    Anna Marcinkowska

 

 

 

 

INFORMACJA

OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RADOWIE MAŁYM


 

TERMIN POBIERANIA I SKŁADANIA WNIOSKÓW O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA DOBRY START tzw. 300+ ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO tzw. 500 +,ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH, A TAKŻE FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO OKREŚLAMY

OD DNIA: 01 SIERPNIA 2019 r.


 

Dni i godziny przyjmowania WYPEŁNIONYCH wniosków:

PONIEDZIAŁEK, WTOREK w godz. 7.30 – 12.00

ŚRODA, CZWARTEK w godz. 10.00 – 14.30

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Marcinkowska 18-06-2019 12:36:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Marcinkowska 18-06-2019
Ostatnia aktualizacja: Anna Marcinkowska 06-09-2019 08:17:04