Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Radowie Małym

KOMUNIKAT

Placówka Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży

w Gminie Radowo Małe

 

Gmina Radowo Małe - Ośrodek Pomocy Społecznej w Radowie Małym informuje, iż w miesiącu lipcu 2021 prowadzony będzie nabór uczestników do projektu pn. „Utworzenie nowej Placówki Wsparcia Dziennego szansą dla dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym" w ramach 7 Osi Priorytetowej Włączenie społeczne, Działania: 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym.

Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020

Celem głównym projektu jest zapobieganie zjawisku wykluczenia społecznego i ubóstwa oraz wspieranie rodziny poprzez działania obejmujące zindywidualizowane i kompleksowe wsparcie dzieci w wieku od 7 do 15 lat oraz rodziców w nowoutworzonej Placówce Wsparcia Dziennego.

Placówka Wsparcia Dziennego świadczy usługi dla dzieci i młodzieży do 15 roku życia oraz ich rodzin w formie opiekuńczej poprzez opiekę i wychowanie, pomoc w nauce, organizację czasu wolnego, zabawę, rozwój zainteresowań.

Proponowane formy wsparcia pod okiem Wychowawcy oraz specjalistów to m. in.:

- grupowe i indywidualne zajęcia z informatykiem,

- zajęcia sportowe, kulinarne,

- zajęcia i spotkania z psychologiem, pedagogiem, logopedą,

- wycieczki do kina, teatru, aquaparku, parku trampolin.

 

Podczas udziału dziecka w projekcie jest prowadzona ścisła współpraca personelu i specjalistów pracujących w Placówce z rodzicami /opiekunami dzieci/młodzieży                            w zakresie pomocy w wychowaniu i opiece.

Zaplanowane formy wsparcia dostosowane zostaną do indywidualnych potrzeb uczestników projektu.

OSOBY ZAINTERESOWANE PROSIMY

O KONTAKT Z

OŚRODKIEM POMOCY SPOŁECZNEJ W RADOWIE MAŁYM      

 

Szczegółowe informacje na temat  rekrutacji do projektu  można uzyskać:

Od poniedziałku do piątku pod numerem telefonu : 91 3972-102

w godzinach: od 8.00 do 15.00.

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Radowie Małym informuję, że zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start” od dnia 01 lipca 2021 r. realizacją programu będzie zajmował się Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Wnioski o przyznanie świadczenia „Dobry Start” na rok szkolny 2021/2022 należy składać wyłącznie w formie elektronicznej poprzez :

  • portal informacyjno-usługowy Emp@tia
  • bankowość elektroniczną
  •  portal PUE ZUS.

Wnioski należy składać do listopada 2021 r.

 

KAMPANIA - ZOSTAŃ RODZICEM ZASTĘPCZYM

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łobzie poszukuje kandydatów na niezawodowe i zawodowe rodziny zastępcze

dla dziec pozbawionych rodzicielskiego ciepła i opieki

Więcej informacji w zakładce aktualności lub pod numerem telefonu: (91) 397 68 41

 

Szanowni Mieszkańcy!

Od 11 stycznia 2021 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Radowie Małym rozpocznie kwalifikowanie osób najbardziej potrzebujących na kolejną edycję Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 (PO PŻ) Podprogram 2020, realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Pomocą żywnościową w ramach PO PŻ mogą być objęte osoby oraz rodziny znajdujące się  w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 220 % kryterium dochodowego, tj: 1 542,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1 161,60 zł dla osoby w  rodzinie.

Osoby zainteresowane, które spełniają kryteria  ustawowe mogą zgłaszać się do tut. Ośrodka, który po ustaleniu uprawnień wyda skierowanie do korzystania  z pomocy żywnościowej.

Wnioski przyjmowane będą od 11.01.2020 r. w godzinach pracy Ośrodka Pomocy Społecznej  w Radowie Małym  od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00.

 

Za dochód netto uważa się sumę miesięcznych przychodów pomniejszoną o:

- miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych;

- składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach;

- kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Na dochód określony w przepisach ustawy o pomocy społecznej składają się przychody wszystkich członków rodziny, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku, a w przypadku utraty w tym miesiącu dochodu – z miesiąca, w którym wniosek został złożony.

Do dochodu wlicza się m.in.

- wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenia i o dzieło,

- wynagrodzenie za pracę dorywczą,

- świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne, z wyłączeniem świadczeń jednorazowych,

- renty,

- emerytury,

- alimenty,

- odliczane (przez pracodawcę) od wynagrodzeń obciążenia komornicze z tytułu postępowań administracyjnych, spłata rat pożyczki czy ubezpieczenia,

- zasiłki dla bezrobotnych,

- dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej,

- dochody z gospodarstwa rolnego,

- świadczenia z pomocy społecznej (zasiłki stałe i okresowe),

- dochody z majątku rodziny (czynsze najmu i dzierżawy),

- dodatek mieszkaniowy,

- dodatek energetyczny.

Do dochodu nie wlicza się: 

świadczenie wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz.U. z 2018 r. poz. 2134, z późn. zm.), oraz dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i  systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 998, późn. zm.),

- świadczenia pieniężnego, o którym mowa w art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r.  o Karcie Polaka (Dz.U. z 2018 r. poz. 1272, z późn. zm.),

- jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego,  

- zasiłku celowego,  

- pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty (stypendium szkolne),

- wartości świadczenia w naturze,  

- świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych,

- świadczenia pieniężnego i  pomocy pieniężnej, o której mowa w ustawie z dnia 20 marca 2015r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 690), 

- dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego.

W przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego przyjmuje się że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 308 zł.

 

 

KOMUNIKAT

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Radowie Małym informuje, że od dnia 09.11.2020 r. Ośrodek pracuje w systemie pracy rotacyjnej. Do odwołania zostaje wstrzymana bezpośrednia obsługa interesantów. Ośrodek ogranicza kontakt z mieszkańcami do formy telefonicznej, listownej oraz elektronicznej.Z pracownikami Ośrodka można się skontaktować:

telefonicznie - 91 3972-102, mailowo - ops@radowomale.pl, listownie na adres : Ośrodek Pomocy Społecznej,  72-314 Radowo Małe 70

Wypełnione wnioski można także złożyć bezpośrednio do skrzynki ustawionej przy wejściu do Ośrodka Pomocy Społecznej.

Powyższe zmiany w organizacji pracy Ośrodka są wprowadzane w trosce o Państwa jak i nasze zdrowie i bezpieczeństwo.

 

INFORMACJA WS. DOŻYWIANIA DZIECI W SZKOLE

Ośrodek Pomocy Społecznej w Radowie Małym informuje osoby znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej o możliwości złożenia wniosku o przyznanie pomocy w formie dożywiania dzieci w szkole (jeden gorący posiłek) w roku szkolnym 2020/2021.

Wnioski o przyznanie pomocy można składać od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-14.00.

W przypadku pytań proszę o kontakt z Ośrodkiem Pomocy Społecznej tel. 39-72-102

 

INFORMACJA

Ośrodek Pomocy Społecznej w Radowie Małym informuje, że od dnia 15.08.2020 r. do 15.09.2020 r. można składać wnioski o przyznanie pomocy materialnej w formie stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego na rok szkolny 2020/2021.

Wnioski są do pobrania w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w godz. od 7.00 - 14.00.

 

USŁUGI OPIEKUŃCZE ŚWIADCZONE PRZEZ

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

W RADOWIE MAŁYM

Pomoc w formie usług opiekuńczych przysługuje osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona. Usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.  Usługi opiekuńcze obejmują: pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, pielęgnację zaleconą przez lekarza, zapewnienie kontaktów  z otoczeniem, w miarę możliwości. Usługi świadczone są na podstawie decyzji administracyjnej, wydanej po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz postępowaniu w sprawie. Przyznając usługi opiekuńcze, Ośrodek Pomocy Społecznej ustala ich zakres, okres i miejsce świadczenia. Szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, oraz szczegółowe warunki całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania określone są w Uchwale Nr V/40/2019 z dnia 25 kwietnia 2019 r. Rady Gminy Radowo Małe.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Ośrodkiem Pomocy Społecznej  w Radowie Małym :tel. 91-39-72-102, e-mail: ops@radowomale.pl

 

Informacja

Na podstawie Zarządzenia Nr 1/2020 z dnia 3 stycznia 2020r. Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Radowie Małym

w dniu 14 sierpnia 2020r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Radowie Małym będzie nieczynny.

                                                                                                             

                                                                                                                                                Za utrudnienia przepraszamy.

 

 

Informacja

Ośrodek Pomocy Społecznej w Radowie Małym informuje, że w okresie świadczeniowym wnioski będą przyjmowane w określonych terminach, tj:

PONIEDZIAŁEK - WTOREK

od godz. 7.30 do godz. 12.00

ŚRODA - CZWARTEK

od godz. 10.00 do godz. 14.30

Jednocześnie w związku z panującą sytuacją epidemiologiczną w kraju osoby chcące złożyć osobiście wniosek o świadczenia rodzinne/świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenie Dobry Start 300+ proszone są o wcześniejszy kontakt telefoniczny z pracownikiem Ośrodka w celu umówienia terminu oraz godziny wizyty  w Ośrodku. Wnioski będą przyjmowane wyłącznie wypełnione wraz z kompletem dokumentów.

Interesant może wejść do budynku wyłącznie w maseczce szczelnie zakrywającej nos i usta oraz po zdezynfekowaniu rąk.

 

KOMUNIKAT !

W związku z wprowadzeniem na terenie kraju stanu epidemii

Ośrodek Pomocy Społecznej w Radowie Małym

prosi o niezwłoczne dostarczenie numerów rachunków bankowych

celem przekazania należnych świadczeń na konto bankowe. 

Numer rachunku bankowego można przekazać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ops@radowomale.pl, bądź w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej składając pismo do skrzynki.

 

Jednocześnie informujemy, że uruchomiono platformę https://www.gov.pl/web/koronawirus/pomoc-dla-potrzebujacych, gdzie można uzyskać informacje na temat kontaktu   z ośrodkami pomocy społecznej.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Radowie Małym pełni dyżur telefoniczny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 19.00 pod numerem telefonu  571 261 237 w celu udzielenia niezbędnych informacji osobom potrzebującym pomocy, zwłaszcza ludziom starszym, samotnym i niepełnosprawnym.

 Wszelkie pytania prosimy kierować na adres poczty elektronicznej ops@radowomale.pl lub telefonicznie 91 39 72-102.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Marcinkowska 25-03-2020 14:33:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Marcinkowska 25-03-2020
Ostatnia aktualizacja: Anna Marcinkowska 13-07-2021 14:36:54