Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Radowie Małym

KOMUNIKAT

NABÓR WNIOSKÓW W RAMACH PROGRAMU

ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ - EDYCJA 2024

Ośrodek Pomocy Społecznej w Radowie Małym zaprasza osoby zainteresowane udziałem w programie pn. "Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej" - edycja 2024 do zgłoszenia swojego udziału w ww działaniu. Wcześniejsze zgłoszenia pozwolą adekwatnie do potrzeb osób zamieszkałych na terenie Gminy Radowo Małe zabezpieczyć środki finansowe na rok 2024.

Głównym celem programu AOON jest wprowadzenie usług asystencji osobistej dla osób z niepełnosprawnością jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Adresatami programu są:

 1. dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 2. osoby z niepełnosprawnościami posiadającym orzeczenie:
  1. o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  2. o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
  3. traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.).

Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć osoby niebędące członkami rodziny uczestnika, opiekunami prawnymi uczestnika lub osobami faktycznie zamieszkującymi razem z uczestnikiem. Na potrzeby realizacji Programu za członków rodziny uczestnika uznaje się wstępnych lub zstępnych, małżonka, rodzeństwo, teściów, zięcia, synową, macochę, ojczyma oraz osobę pozostającą we wspólnym pożyciu, a także osobę pozostającą w stosunku przysposobienia z uczestnikiem.

Asystentem osobistym osoby niepełnosprawnej mogą zostać osoby:

 1. posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących zawodach i specjalnościach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, siostra PCK, fizjoterapeuta lub
 2. posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami, np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom z niepełnosprawnościami w formie wolontariatu
  lub
 3. wskazane przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego (w przypadku osoby małoletniej albo ubezwłasnowolnionej całkowicie) w Karcie zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”.

Posiadanie doświadczenia, o którym mowa, może zostać udokumentowane pisemnym oświadczeniem podmiotu, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami. Podmiotem tym może być również osoba fizyczna, (a więc nie tylko osoba prawna, czy jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej), która zleciła udzielenie bezpośredniej pomocy osobie z niepełnosprawnością. Ocena posiadania przez osobę doświadczenia w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami należy do realizatora Programu.

W przypadku, gdy usługi asystencji osobistej będą świadczone na rzecz dzieci z niepełnosprawnościami do ukończenia 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności - konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, w odniesieniu do osoby, która ma świadczyć usługi asystencji osobistej, wymagane jest także:

 1. zaświadczenie o niekaralności,
 2. informacja o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym w postaci wydruku pobranej informacji z Rejestru,
 3. pisemna akceptacja osoby asystenta ze strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka z niepełnosprawnością.

Na zgłoszenia czekamy do 8 września 2023 r. w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Radowie Małym lub pod numerem telefonu 91 3972-102.

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1478,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-z-niepelnosprawnoscia-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024

 

INFORMACJA

Ośrodek Pomocy Społecznej w Radowie Małym informuje, że dysponuje wolnymi godzinami w ramach usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania klienta zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Usługi opiekuńcze obejmują: pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, pielęgnację zaleconą przez lekarza,  w miarę możliwości zapewnienie kontaktu z otoczeniem. Usługi świadczone są na podstawie decyzji administracyjnej, wydanej po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego. Przyznając usługi opiekuńcze Ośrodek Pomocy Społecznej ustala ich zakres, okres oraz odpłatność.Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej bądź pod numerem telefonu 913972-102. Osoby zainteresowane skorzystaniem z tej formy pomocy proszone są o kontakt z pracownikiem socjalnym Ośrodka.

KOMUNIKAT!

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2023/2024 przyjmowane będą od dnia 1 września 2023 r. do dnia 15 września 2023 r. tylko z kompletem dokumentów w Ośrodku Pomocy Społecznej w Radowie Małym.
Kwota dochodu uprawniająca do przyznania stypendium szkolnego nie może być wyższa niż 600 zł na osobę w rodzinie ucznia. Dochody wyliczane są z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku - sierpień 2023 r.

INFORMACJA

Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że zmianie uległy kryteria dochodowe dla osób chcących skorzystać z pomocy żywnościowej organizowanej przez Stowarzyszenie "Żyj lepiej" w Orlu. Pomocą żywnościową w ramach PO PŻ mogą zostać objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej , spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 235 % kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj: 1 823,60 PLN dla osoby samotnie gospodarującej oraz 1 410,00PLN dla osoby w rodzinie.

W razie pytań prosimy o kontakt pod nr telefonu : 91 3972-102

 

Kryzys psychiczny może dotknąć każdego.

Jest miejsce, gdzie cierpiąca osoba lub ktoś, kto chce jej pomóc, może uzyskać pierwszą istotną pomoc.                                                 

Centrum Zdrowia Psychicznego ul. Drawska 6, 73-150 Łobez

Punkt Zgłoszeniowo - Koordynacyjny, tel. 451 071 102

Zespół Leczenia Środowiskowego - 517 173 194

 

W dniu dzisiejszym, tj. 20.02.2023 r. rozpoczyna się Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem.

W ramach prowadzonej już po raz kolejny akcji, w komendach Policji, Sądach i Prokuraturach będą odbywały się dyżury. Tam osoby pokrzywdzone przestępstwem będą mogły uzyskać informacje na temat przysługujących im uprawnień.

Inicjatorem akcji "Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw" jest Ministerstwo Sprawiedliwości. Podstawowym celem projektu jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem. Przedsięwzięcie to realizowane jest we współpracy z innymi instytucjami, w tym m.in. sądami, prokuratorami, jednostkami organizacyjnymi Policji, organizacjami pozarządowymi. W tym roku działania te, podobnie jak w latach ubiegłych, polegają przede wszystkim na udzielaniu porad prawnych ofiarom przestępstw.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Radowie Małym włącza się w tą ważną akcję i  organizuje dyżury, w trakcie których nasi pracownicy socjalni będą udzielać informacji i pomocy dla osób pokrzywdzonych przestępstwem w dniach od 20 do 24 lutego w godzinach od 7.00 do 15.00, pod numerem telefonu 91 3972-102 lub osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Radowie Małym.

Wykaz placówek udzielających pomocy finansowanych ze środków Funduszu Sprawiedliwości:

 https://www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl/pl/znajdz-osrodek-pomocy/

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Radowie Małym informuje, że od dnia 06.02.2023 r. Stowarzyszenie "Żyj Lepiej" w Orlu rozpoczyna zbieranie skierowań do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego  Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) Podprogram 2021 Plus. Ośrodek Pomocy Społecznej w Radowie Małym będzie wydawała osobom zainteresowanym skierowania od poniedziałku do piątku w godzinach:

- poniedziałek, środa, piątek - 8.00 - 11.00

- wtorek, czwartek - 11.00 - 14.00

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 91 3972-102 oraz w zakładce Pomoc Społeczna - Pomoc żywnościowa POPŻ.

 

 

 

PLACÓWKA WSPARCIA DZIENNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY                           

                                                                                           W GMINIE RADOWO MAŁE OFERUJE:

Zajęcia opiekuńcze

 • pomoc w nauce
 • organizacja czasu wolnego
 • zajęcia sportowe
 • rozwój zainteresowań
 • zajęcia kulinarne

WSPARCIE SPECJALISTYCZNE:

 • wsparcie logopedyczne
 • wsparcie psychologiczne
 • wsparcie pedagogiczne
 • zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe: zajęcia informatyczne
 • zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe: techniki uczenia się  i zapamiętywania, rozumienia i tworzenia informacji

WYCIECZKI DLA DZIECI DO:

 • Kina
 • Teatru
 • Aquaparku
 • Parku Trampolin
 • Na basen

REKRUTACJA:  

Ośrodek Pomocy Społecznej w Radowie Małym w godz. od 7.00 – 15.00

Tel. 91 3972-102, mail: ops@radowomale.pl

 

Nabór uczestników do Placówki Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży w gminie Radowo Małe

Gmina Radowo Małe - Ośrodek Pomocy Społecznej w Radowie Małym informuje, iż prowadzi nabór uczestników do realizowanego projektu pn. „Utworzenie nowej Placówki Wsparcia Dziennego” szansą dla dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 w ramach 7 Osi Priorytetowej Włączenie społeczne, Działania: 7.6 Wsparcie rozwoju usług świadczonych w interesie ogólnym.

Placówka Wsparcia Dziennego świadczy usługi dla dzieci i młodzieży do 15 roku życia oraz ich rodzin w formie i specjalistycznej.

Proponowane formy wsparcia pod okiem Wychowawcy, Opiekuna oraz specjalistów to :

- zajęcia opiekuńcze ( pomoc w nauce, organizacja czasu wolnego, zabawa i zajęcia sportowe oraz rozwój zainteresowań)

- zajęcia z pedagogiem

- zajęcia z psychologiem

- zajęcia z logopedą

- zajęcia kluczowe techniki uczenia się i zapamiętywania rozumienia i tworzenia informacji

- zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe zajęcia informatyczne

W okresie wakacyjnym organizowane będą wycieczki na basen, do kina, teatru, Aquaparku oraz parku trampolin oraz festyn rodzinny dla uczestników projektu !

 

OSOBY ZAINTERESOWANE PROSIMY

O KONTAKT Z PRACOWNIKAMI SOCJALNYMI 

OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RADOWIE MAŁYM

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji do projektu  można uzyskać:

dzwoniąc na numer : 913972-102

od poniedziałku do piątku od godz. 7.30 do godz. 15.00.

 

Szanowni mieszkańcy!

Od czerwca do listopada 2022 roku w dwóch placówkach: Synapsa" Centrum Terapii i Rozwoju w Świdwinie oraz ArtReh Rehabilitacja i Odnowa Biologiczna Artur Szyjka realizowany będzie projekt pn. "Kierunek samodzielność". Projekt skierowany jest do minimum 45 osób w tym 10 osób dorosłych legitymujących się ważnym orzeczeniem o niepełnosprawności w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej z terenu powiatu świdwińskiego, łobeskiego oraz białogardzkiego.

Osoby legitymujące się orzeczeniem o lekkim stopniu niepełnosprawności będą stanowić maksymalnie 10% odbiorców (nie dotyczy osób z uwagi na niepełnosprawność intelektualną, trwałą psychicznie, sprzężoną).

By wziąć udział w projekcie należy wypełnić deklarację, RODO oraz przedłożyć ważne orzeczenie o niepełnosprawności. Projekt jest współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych za pośrednictwem Województwa Zachodniopomorskiego.

Dokumenty należy dostarczyć do "Synapsa" Centrum Terapii i Rozwoju ul. ks. J. Popiełuszki 37a/3 78-300 Świdwin do dnia 15 czerwca 2022 r.

Więcej pod numerem telefonu 602309159.

1. https://www.dropbox.com/scl/fi/xx34nv0srsbla597vnx6d/rodo-kierunek-samodzielnosc.docx?dl=0&rlkey=uyqfzx8gimws1wmd9vatxzkhd&fbclid=IwAR0Yt6vf1vGKd9NgAvyIbiYlVtL8WQmiK7MdNvpXNTDjRSVaWc5KHhPste8

2. https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.dropbox.com%2Fscl%2Ffi%2F0fygeven7o5j00d0bzmam%2Fdeklaracja-uczestnictwa-kierunek-samodzielnosc.docx%3Fdl%3D0%26rlkey%3D8kdclgm1brm6531mp96djarbc%26fbclid%3DIwAR1gnRVQyyesoOQ8AWtQAk-456orn-Ai96GfzYMNjideh_FlF1vzhUt70LE&h=AT01sBpDnHR1w4S6uHBPmFc0jvQGY49Kw9SLvQWXKT4vJESImyuhynHMo0JlapaEgu3gfuZKoLiTkCAWynpdylRmgWirt91ZzhbzOUnISDDuVfVuuPMdC3xCXTAtch07l5bW&__tn__=-UK-R&c[0]=AT3sSVTGaAtPzc_Qne5c89aQTbejUW3E_ivJbMRgrYWi--WHomAg_T7Bm056YPg16Pt3K9ORkmUDJHtZIkswlprbOBFw5EPqSQsoNUZToVTAycq90h3mFpNm6lwHdgEcXXMMceFyLobkYQQ2QTCmllJfh7v1AK77BuFIqB6owc1wjw8N2Y5lEA5cpdJ9VuF4vMsfHpMBp-y1

 

 

Uprzejmie informuję, iż w ramach projektu „Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży” realizowanego przez Samorząd Województwa w partnerstwie z 7 powiatami i jedną gminą powstała Platforma Usług Specjalistycznych. Jest to Platforma on-line oferująca bezpłatnie usługi wsparcia i doradztwa, w sposób przyjazny dla użytkownika. Wybór spośród szerokiego wachlarza specjalistów (psycholog, pedagog, terapeuta, doradca zawodowy, seksuolog, mediator, prawnik, asystent dorastania i inni) umożliwia współpraca z Kołobrzeską Fundacją „Na przekór przeciwnościom”. To całkowicie bezpieczna i bezproblemowa forma pomocy świadczonej on-line dla wszystkich mieszkańców Pomorza Zachodniego. Wystarczy wejść na stronę WWW.SPECLINE.PL, kliknąć    w wybraną formę wsparcia i korzystać. Współpraca z Kołobrzeską Fundacją „Na przekór przeciwnościom” zapewnia ciągły dostęp do specjalistów, a forma wsparcia i sposób komunikacji dobierane są indywidualnie według potrzeby.

Szczegółowe informacje na stronie https://rops.wzp.pl/aktualnosci-rops/bezplatne-uslugi-wsparcia-i-doradztwa-specjalistow-line

 

Ograniczenia w funkcjonowaniu Ośrodka Pomocy Społecznej  w Radowie Małym

w związku z zagrożeniem koronawirusem COVID 19

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Radowie Małym informuje, że w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2  bezpośrednia obsługa interesantów zostaje znacznie ograniczona.

W dalszym ciągu zalecany jest kontakt z Ośrodkiem w formie elektronicznej tj.: e-mail: ops@radowomale.pl, za pośrednictwem platformy ePUAP lub poczty tradycyjnej na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Radowie Małym, Radowo Małe 70, 72-314 Radowo Małe.

Kontakt osobisty z pracownikami poszczególnych referatów Ośrodka będzie możliwy:
- w szczególnie uzasadnionych przypadkach,
- wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym 91 3972-102.

Na terenie Ośrodka obowiązuje bezwzględny nakaz noszenia maseczek ochronnych i zastosowania dystansu, prosimy również o dezynfekowanie rąk przy wejściu do Ośrodka. 

Przypominamy że wnioski o wypłatę dodatku osłonowego są dostępne na naszej stronie internetowej pod adresem https://bip.ops.radowomale.pl/dokumenty/menu/89 w zakładce Dodatek osłonowy.

Wnioski można wysłać pocztą bądź wrzucić do urn znajdujących się  w Ośrodku.

Przypominamy również, że powyższe wnioski można składać do 31 października 2022.

Złożenie wniosku do 31.01.2022 gwarantuje Państwu jedynie wypłatę świadczenia w dwóch transzach. Po tym terminie wypłata dodatku będzie zrealizowana jednorazowo.

 

                                     

Ogłoszenie o naborze uczestników

do udziału w zajęciach

w Placówce Wsparcia Dziennego

w Rogowie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Radowie Małym informuje, że prowadzi nabór uczestników do projektu pn. „Utworzenie nowej Placówki Wsparcia Dziennego szansą dla dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym" w ramach 7 Osi Priorytetowej Włączenie społeczne, Działania: 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych            w interesie ogólnym. Rekrutacja będzie prowadzona w sposób ciągły, aby umożliwić płynne obejmowanie wsparciem nowych osób w razie rezygnacji z projektu osób wcześniej zakwalifikowanych.

Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020

Celem głównym projektu jest zapobieganie zjawisku wykluczenia społecznego i ubóstwa oraz wspieranie rodziny poprzez działania obejmujące zindywidualizowane i kompleksowe wsparcie dzieci w wieku od 7 do 15 lat oraz rodziców w nowoutworzonej Placówce Wsparcia Dziennego.

Placówka Wsparcia Dziennego świadczy usługi dla dzieci i młodzieży do 15 roku życia oraz ich rodzin w formie opiekuńczej poprzez opiekę i wychowanie, pomoc w nauce, organizację czasu wolnego, zabawę, rozwój zainteresowań.

Proponowane formy wsparcia pod okiem Wychowawcy oraz specjalistów to m. in.:

- grupowe i indywidualne zajęcia z informatykiem,

- zajęcia sportowe, kulinarne,

- zajęcia i spotkania z psychologiem, pedagogiem, logopedą,

- wycieczki do kina, teatru, aquaparku, parku trampolin.

Zaplanowane formy wsparcia dostosowane zostaną do indywidualnych potrzeb uczestników projektu.

Serdecznie zapraszamy

OSOBY ZAINTERESOWANE PROSIMY

O KONTAKT Z

OŚRODKIEM POMOCY SPOŁECZNEJ W RADOWIE MAŁYM      

 

Szczegółowe informacje na temat  rekrutacji do projektu  można uzyskać:

Od poniedziałku do piątku pod numerem telefonu : 91 3972-102

w godzinach: od 8.00 do 15.00.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Radowie Małym informuję, że zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start” od dnia 01 lipca 2021 r. realizacją programu będzie zajmował się Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Wnioski o przyznanie świadczenia „Dobry Start” na rok szkolny 2021/2022 należy składać wyłącznie w formie elektronicznej poprzez :

 • portal informacyjno-usługowy Emp@tia
 • bankowość elektroniczną
 •  portal PUE ZUS.

Wnioski należy składać do listopada 2021 r.

 

KAMPANIA - ZOSTAŃ RODZICEM ZASTĘPCZYM

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łobzie poszukuje kandydatów na niezawodowe i zawodowe rodziny zastępcze

dla dziec pozbawionych rodzicielskiego ciepła i opieki

Więcej informacji w zakładce aktualności lub pod numerem telefonu: (91) 397 68 41

 

Szanowni Mieszkańcy!

Od 11 stycznia 2021 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Radowie Małym rozpocznie kwalifikowanie osób najbardziej potrzebujących na kolejną edycję Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 (PO PŻ) Podprogram 2020, realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Pomocą żywnościową w ramach PO PŻ mogą być objęte osoby oraz rodziny znajdujące się  w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 220 % kryterium dochodowego, tj: 1 542,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1 161,60 zł dla osoby w  rodzinie.

Osoby zainteresowane, które spełniają kryteria  ustawowe mogą zgłaszać się do tut. Ośrodka, który po ustaleniu uprawnień wyda skierowanie do korzystania  z pomocy żywnościowej.

Wnioski przyjmowane będą od 11.01.2020 r. w godzinach pracy Ośrodka Pomocy Społecznej  w Radowie Małym  od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00.

 

Za dochód netto uważa się sumę miesięcznych przychodów pomniejszoną o:

- miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych;

- składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach;

- kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Na dochód określony w przepisach ustawy o pomocy społecznej składają się przychody wszystkich członków rodziny, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku, a w przypadku utraty w tym miesiącu dochodu – z miesiąca, w którym wniosek został złożony.

Do dochodu wlicza się m.in.

- wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenia i o dzieło,

- wynagrodzenie za pracę dorywczą,

- świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne, z wyłączeniem świadczeń jednorazowych,

- renty,

- emerytury,

- alimenty,

- odliczane (przez pracodawcę) od wynagrodzeń obciążenia komornicze z tytułu postępowań administracyjnych, spłata rat pożyczki czy ubezpieczenia,

- zasiłki dla bezrobotnych,

- dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej,

- dochody z gospodarstwa rolnego,

- świadczenia z pomocy społecznej (zasiłki stałe i okresowe),

- dochody z majątku rodziny (czynsze najmu i dzierżawy),

- dodatek mieszkaniowy,

- dodatek energetyczny.

Do dochodu nie wlicza się: 

świadczenie wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz.U. z 2018 r. poz. 2134, z późn. zm.), oraz dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i  systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 998, późn. zm.),

- świadczenia pieniężnego, o którym mowa w art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r.  o Karcie Polaka (Dz.U. z 2018 r. poz. 1272, z późn. zm.),

- jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego,  

- zasiłku celowego,  

- pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty (stypendium szkolne),

- wartości świadczenia w naturze,  

- świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych,

- świadczenia pieniężnego i  pomocy pieniężnej, o której mowa w ustawie z dnia 20 marca 2015r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 690), 

- dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego.

W przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego przyjmuje się że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 308 zł.

 

 

KOMUNIKAT

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Radowie Małym informuje, że od dnia 09.11.2020 r. Ośrodek pracuje w systemie pracy rotacyjnej. Do odwołania zostaje wstrzymana bezpośrednia obsługa interesantów. Ośrodek ogranicza kontakt z mieszkańcami do formy telefonicznej, listownej oraz elektronicznej.Z pracownikami Ośrodka można się skontaktować:

telefonicznie - 91 3972-102, mailowo - ops@radowomale.pl, listownie na adres : Ośrodek Pomocy Społecznej,  72-314 Radowo Małe 70

Wypełnione wnioski można także złożyć bezpośrednio do skrzynki ustawionej przy wejściu do Ośrodka Pomocy Społecznej.

Powyższe zmiany w organizacji pracy Ośrodka są wprowadzane w trosce o Państwa jak i nasze zdrowie i bezpieczeństwo.

 

INFORMACJA WS. DOŻYWIANIA DZIECI W SZKOLE

Ośrodek Pomocy Społecznej w Radowie Małym informuje osoby znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej o możliwości złożenia wniosku o przyznanie pomocy w formie dożywiania dzieci w szkole (jeden gorący posiłek) w roku szkolnym 2020/2021.

Wnioski o przyznanie pomocy można składać od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-14.00.

W przypadku pytań proszę o kontakt z Ośrodkiem Pomocy Społecznej tel. 39-72-102

 

INFORMACJA

Ośrodek Pomocy Społecznej w Radowie Małym informuje, że od dnia 15.08.2020 r. do 15.09.2020 r. można składać wnioski o przyznanie pomocy materialnej w formie stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego na rok szkolny 2020/2021.

Wnioski są do pobrania w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w godz. od 7.00 - 14.00.

 

USŁUGI OPIEKUŃCZE ŚWIADCZONE PRZEZ

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

W RADOWIE MAŁYM

Pomoc w formie usług opiekuńczych przysługuje osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona. Usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.  Usługi opiekuńcze obejmują: pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, pielęgnację zaleconą przez lekarza, zapewnienie kontaktów  z otoczeniem, w miarę możliwości. Usługi świadczone są na podstawie decyzji administracyjnej, wydanej po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz postępowaniu w sprawie. Przyznając usługi opiekuńcze, Ośrodek Pomocy Społecznej ustala ich zakres, okres i miejsce świadczenia. Szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, oraz szczegółowe warunki całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania określone są w Uchwale Nr V/40/2019 z dnia 25 kwietnia 2019 r. Rady Gminy Radowo Małe.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Ośrodkiem Pomocy Społecznej  w Radowie Małym :tel. 91-39-72-102, e-mail: ops@radowomale.pl

 

Informacja

Na podstawie Zarządzenia Nr 1/2020 z dnia 3 stycznia 2020r. Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Radowie Małym

w dniu 14 sierpnia 2020r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Radowie Małym będzie nieczynny.

                                                                                                             

                                                                                                                                                Za utrudnienia przepraszamy.

 

 

Informacja

Ośrodek Pomocy Społecznej w Radowie Małym informuje, że w okresie świadczeniowym wnioski będą przyjmowane w określonych terminach, tj:

PONIEDZIAŁEK - WTOREK

od godz. 7.30 do godz. 12.00

ŚRODA - CZWARTEK

od godz. 10.00 do godz. 14.30

Jednocześnie w związku z panującą sytuacją epidemiologiczną w kraju osoby chcące złożyć osobiście wniosek o świadczenia rodzinne/świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenie Dobry Start 300+ proszone są o wcześniejszy kontakt telefoniczny z pracownikiem Ośrodka w celu umówienia terminu oraz godziny wizyty  w Ośrodku. Wnioski będą przyjmowane wyłącznie wypełnione wraz z kompletem dokumentów.

Interesant może wejść do budynku wyłącznie w maseczce szczelnie zakrywającej nos i usta oraz po zdezynfekowaniu rąk.

 

KOMUNIKAT !

W związku z wprowadzeniem na terenie kraju stanu epidemii

Ośrodek Pomocy Społecznej w Radowie Małym

prosi o niezwłoczne dostarczenie numerów rachunków bankowych

celem przekazania należnych świadczeń na konto bankowe. 

Numer rachunku bankowego można przekazać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ops@radowomale.pl, bądź w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej składając pismo do skrzynki.

 

Jednocześnie informujemy, że uruchomiono platformę https://www.gov.pl/web/koronawirus/pomoc-dla-potrzebujacych, gdzie można uzyskać informacje na temat kontaktu   z ośrodkami pomocy społecznej.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Radowie Małym pełni dyżur telefoniczny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 19.00 pod numerem telefonu  571 261 237 w celu udzielenia niezbędnych informacji osobom potrzebującym pomocy, zwłaszcza ludziom starszym, samotnym i niepełnosprawnym.

 Wszelkie pytania prosimy kierować na adres poczty elektronicznej ops@radowomale.pl lub telefonicznie 91 39 72-102.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Marcinkowska 25-03-2020 14:33:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Marcinkowska 25-03-2020
Ostatnia aktualizacja: Anna Marcinkowska 29-08-2023 13:36:59