Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Radowie Małym

Ogłoszenie o Resortowym Programie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej: Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością- edycja 2024

                                    

Ośrodek Pomocy Społecznej w Radowie Małym informuję, iż przystąpił do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024, który finansowany jest ze środków państwowego funduszu celowego – Funduszu Solidarnościowego.

Na realizację Programu w roku 2024 Gmina Radowo Małe otrzymała dofinansowanie w wysokości:

- wartość dofinansowania: 133 722,00 zł

- całkowita wartość: 133 722,00 zł

Celem Programu jest zapewnienie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, mające na celu pomoc uczestnikom Programu w wykonywaniu codziennych czynności oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym, a w szczególności:

1. wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu,

2. wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca,

3. załatwianiu spraw urzędowych,

4. korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy),

5.zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

Usługa asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej na terenie szkoły może być realizowana wyłącznie w przypadku, gdy szkoła nie zapewnia tej usługi.

Kto może zostać uczestnikiem Programu:

1. dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

2. osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności:

a) o stopniu znacznym lub

b) o stopniu umiarkowanym albo

3) traktowane na równi do wymienionych w lit. a i b.

Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć osoby, niebędące członkami rodziny uczestnika:

  1. posiadają dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie: asystent osoby niepełnosprawnej(zawód asystenta osoby niepełnosprawnej wymieniony w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. z 2018 r. poz. 227, z późn. zm.), pielęgniarka, siostra PCK, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, fizjoterapeuta lub
  2. posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu; lub
  3. wskazane przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego (w przypadku osoby małoletniej albo ubezwłasnowolnionej całkowicie) w Karcie zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024, której wzór stanowi załącznik nr 7 do Programu.

Posiadanie doświadczenia, o którym mowa w pkt 2, może zostać udokumentowane pisemnym oświadczeniem podmiotu, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.

W przypadku braku możliwości złożenia przez osobę niepełnosprawną oświadczenia w formie, o której mowa wyżej, realizator Programu przyjmuje ustne oświadczenie osoby niepełnosprawnej ubiegającej się o usługi asystencji osobistej, z którego sporządza protokół przyjęcia ustnego oświadczenia.

 

Na potrzeby realizacji Programu, za członków rodziny uznać należy rodziców i dzieci, rodzeństwo, wnuki, dziadków, teściów, macochę, ojczyma oraz inne osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym z uczestnikiem Programu.

W przypadku gdy usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej będą świadczone na rzecz dzieci niepełnosprawnych do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie z ww. wskazaniami, wymagane jest także:

1. zaświadczenie o niekaralności;

2. pisemna informacja o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym;

3. pisemna akceptacja osoby asystenta ze strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka z niepełnosprawnością.

Zgłoszenie kandydatów następować będzie na podstawie tzw. Karty zgłoszenia do programu
wraz z kserokopią aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Do karty należy dołączyć w razie potrzeby:

1. kserokopię dokumentu potwierdzającego ustanowieniu opiekuna prawnego,

2. oświadczenie o wskazaniu przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej.

https://www.gov.pl/web/uw-opolski/asystent-osobisty-osoby-z-niepelnosprawnoscia---edycja-2024

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Radowie Małym od poniedziałku do piątku godzinach od 7.30 do 15.00, pod numerem telefonu 913972-102 lub drogą elektroniczną na adres:  e mail: ops@radowomale.pl.

 

Kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej
Anna Marcinkowska

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Marcinkowska 06-03-2024 12:20:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Marcinkowska 06-03-2024
Ostatnia aktualizacja: Anna Marcinkowska 13-03-2024 10:46:12