Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Radowie Małym

Podsumowanie realizacji projektu

Spotkanie świąteczne podsumowujące realizację przez Gminę Radowo Małe

projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

pn. „Utworzenie nowej Placówki wsparcia dziennego szansą dla rodzin z dziećmi zagrożonych wykluczeniem społecznym”

W dniu 20.12.2023 r. w Radowie Małym odbyło się spotkanie podsumowujące realizację projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Utworzenie nowej Placówki wsparcia dziennego szansą dla rodzin z dziećmi zagrożonych wykluczeniem społecznym”. Projekt ten skierowany był dla dzieci i młodzieży z gminy Radowo Małe w wieku od                 6-15 lat, udział w projekcie był bezpłatny.

W spotkaniu wzięli udział zaproszeni goście: Wójt Gminy Radowo Małe Pan Mariusz Sira, Sekretarz Gminy Pani Monika Jarzębska, Skarbnik Gminy Pani Bożena Kopaczewska, Przewodniczący Rady Gminy Pan Grzegorz Woźniak, Wychowawca PWD Pani Anna Jakubczyk, nauczyciele realizujący poszczególne zajęcia, dzieci uczęszczające do Placówki wraz z rodzicami.

Spotkaniu przewodniczyła Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Radowie Małym Pani Anna Marcinkowska, która dokonała podsumowania ponad 2 letniej letniej działalności Placówki zarówno    w zakresie działań merytorycznych jak i finansowych.

Na realizację projektu Gmina Radowo Małe otrzymała dofinansowanie w wysokości 1 111 467,60 zł z następujących źródeł:

a) 1 052 867,46 zł – ze środków europejskich

b) 58 600,14 zł – ze środków dotacji celowej

Udział w projekcie był bezpłatny.

Przez okres realizacji projektu Placówka Wsparcia Dziennego czynna była codziennie, od poniedziałku do piątku w godzinach od 14.00-18.00, również w czasie wakacji, ferii zimowych oraz dni wolnych od nauki szkolnej. W czasie pobytu dzieci w placówce zaspokajane były niezbędne potrzeby: bytowe, rozwojowe, emocjonalne i społeczne. Wychowawca oraz grono pedagogiczne ukazywali właściwe postawy i wartości, zapobiegając powielaniu negatywnych wzorców zachowań. Zadaniem placówki jest nie tylko bezpośrednia praca z dzieckiem ale również współpraca  z rodzinami wychowanków, co było prowadzone systematycznie. W ramach funkcjonowania Placówki prowadzone były następujące zajęcia:

Zajęcia opiekuńcze:

- pomoc w nauce

- organizacja czasu wolnego

- zajęcia sportowe

- zajęcia rozwijające zainteresowania

Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe:

- techniki uczenia się  i zapamiętywania, rozumienia i tworzenia informacji

- zajęcia informatyczne prowadzone

Zajęcia z psychologiem

Zajęcia z pedagogiem

Zajęcia logopedyczne

Zajęcia kulinarne

Wsparciem objęci zostali również rodzice naszych uczestników poprzez udział w spotkaniach z psychologiem w ramach prowadzonego treningu kompetencji wychowawczych.

W projekcie wzięło udział 29 uczestników, w momencie przystąpienia do projektu wszyscy uczestnicy znajdowali się w innej niekorzystnej sytuacji społecznej. Większość dzieci jest z nami od początku realizacji projektu.

Wszyscy uczestnicy zostali objęci pracą wychowawczą, otrzymali profesjonalną pomoc psychologiczno – pedagogiczną, możliwość uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych oraz sportowych, warsztatach kulinarnych, wszyscy otrzymali wsparcie towarzyszące: w ramach projektu sfinansowano koszty transportu dowozu i odwozu dzieci do Placówki  a także wyżywienia związane z udziałem w zajęciach, oraz wyjazdach organizowanych poza gminą Radowo Małe.

Działalność Placówki Wsparcia Dziennego będzie dalej kontynuowana przez Gminę Radowo Małe w okresie trwałości projektu. Będą realizowane wszystkie prowadzone dotąd zajęcia, Placówka obejmie pomocą oraz wychowaniem 15 uczestników, zapewni dowóz do PWD.

Projekt realizowany w ramach działania RPZP.07.06.00 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym,  Numer i nazwa Celu Tematycznego: 09 Promowanie włączenia społecznego oraz walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją, Numer i nazwa Priorytetu Inwestycyjnego 9iv Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, Cel szczegółowy RPO WZ 2014-2020 Zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym.

Zapraszamy do galerii zdjęć dostępnej na stronie Gminy Radowo Małe.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Marcinkowska 02-01-2024 08:54:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Marcinkowska 02-01-2024
Ostatnia aktualizacja: Anna Marcinkowska 08-01-2024 13:53:39