Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Radowie Małym

Informacje

 Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Radowie Małym informuje, o zmianach w zasadach przyznawania świadczeń z funduszu alimentacyjnego:
• 900 zł to nowa kwota progu dochodowego na jednego członka rodziny.
• Po przekroczeniu progu, świadczenie będzie przysługiwać w wysokości pomniejszonej o kwotę przekroczenia kryterium (zasada „złotówka za złotówkę”). Jednakże minimalna kwota świadczeń z funduszu alimentacyjnego przysługująca z zastosowaniem mechanizmu „złotówka za złotówkę” nie może być mniejsza niż 100 zł.
Wprowadzone zmiany będą obowiązywały od nowego okresu zasiłkowego czyli od 1 października 2020r, a rokiem bazowym przy wyliczaniu kryterium dochodowego będzie rok 2019.

Aby uzyskać świadczenia z funduszu alimentacyjnego, należy złożyć wniosek na nowy okres świadczeniowy, wraz z wymaganymi dokumentami od dnia 1 sierpnia 2020r.               

Niezbędnych informacji można uzyskać pod numerem telefonu 91-39-72-102.

 

KOMU PRZYSŁUGUJE

Fundusz alimentacyjny stanowi system wspierania osób uprawnionych do alimentów środkami finansowanymi z budżetu Państwa.
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza miesięcznie kwoty 725 złotych.
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 złotych.
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej:
do ukończenia przez nią 18 roku życia, gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności - bezterminowo.


Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona:


1)została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;
2)zawarła związek małżeński.
 
Do świadczenia z funduszu alimentacyjnego ma prawo osoba uprawniona do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez Sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna.
Bezskuteczność egzekucji musi być potwierdzona zaświadczeniem organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o bezskuteczności egzekucji lub oświadczeniem o bezskuteczności egzekucji alimentów zawierające informację o stanie egzekucji, przyczynach jej bezskuteczności oraz o działaniach podejmowanych w celu wyegzekwowania zasądzonych alimentów.
Bezskuteczność egzekucji oznacza to egzekucję, w wyniku której w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych. Za bezskuteczną egzekucję uważa się również niemożność wszczęcia lub prowadzenia egzekucji alimentów przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu przebywającemu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności z powodu:
- braku podstawy prawnej do pojęcia czynności zmierzających do wykonania tytułu wykonawczego w miejscu zamieszkania dłużnika,
- braku możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą.
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłaca się w okresach miesięcznych.
Ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz ich wypłata następują odpowiednio na wniosek osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego.
Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego ustala się na okres świadczeniowy począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek.
Zmiany w wysokości świadczeń z funduszu alimentacyjnego na skutek zmiany wysokości zasądzonych alimentów dokonuje się po wpływie tytułu wykonawczego do komornika sądowego prowadzącego postępowanie egzekucyjne od miesiąca, w którym nastąpiła zmiana wysokości zasądzonych alimentów.
 
Okres świadczeniowy 2017/2018 trwa od 01.10.2017 r. do 30.09.2018 r.


W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października.
W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada.


 
WYMAGANE DOKUMENTY:


1.Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego
2.Kserokopia dowodu osobistego wnioskodawcy lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość - oryginał do wglądu pracownika organu
3.Kserokopię odpisu skróconego aktu urodzenia posiadanych dzieci, zupełnego aktu urodzenia dziecka – w przypadku gdy ojciec dziecka jest nieznany - oryginał do wglądu
4.Zaświadczenie z organu właściwego ze względu na miejsce stałego zameldowania wnioskodawcy potwierdzające fakt niepobierania świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
5.Kserokopia aktu zgonu współmałżonka (oryginał do wglądu) - wdowa/wdowiec
6.Odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem;
7.Zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne albo oświadczenie stwierdzające bezskuteczność egzekucji lub informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą
8.Zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o wyegzekwowanych w 2016 r. alimentach
9.Zaświadczenie albo oświadczenie o uczęszczaniu pełnoletniej osoby uprawnionej do szkoły lub szkoły wyższej.
 
Dokumenty potwierdzające sytuację dochodową wszystkich pełnoletnich członków rodziny:
1.Zaświadczenia z urzędu skarbowego albo oświadczenia członków rodziny o dochodzie podlegającym opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy, tj za 2016 r.
2.Zaświadczenia albo oświadczenia członków rodziny zawierające informację o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne (w pełnej 9% wysokości) w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy, tj za 2016 r.
3.Oświadczenia członków rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy tj, 2016 r. – załącznik nr 3,
4.Oświadczenia członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy (fakultatywnie),
5.Zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy tj, za 2016 r. (fakultatywnie).
 
W bieżącym  okresie świadczeniowym 2017/2018 trwającym od 1 października 2017 roku do 30 września 2018 roku należy wykazać dochody za rok kalendarzowy poprzedzający okres zasiłkowy czyli za rok 2016.
W przypadku gdy członek rodziny uiszcza alimenty na rzecz innych osób:
1.Odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną,
2.Przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani orzeczeniem sądu, ugodą sądową lub ugodą zawartą przed mediatorem do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny.
3.Zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów, lub
4.Informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą.Utrata dochodu*:


1. Dokument określający datę utraty dochodu  (na przykład  świadectwo pracy, kopia umowy zlecenie, kopia umowy o dzieło, decyzja o wyrejestrowaniu działalności gospodarczej/ wydruk z CDEiG lub GUS, zaświadczenie wydane przez pracodawcę o okresie zatrudnienia i rodzaju umowy;
PIT 11 / 40A , PIT- rozliczenie roczne w przypadku działalności gospodarczej.
* oznacza utratę dochodu spowodowaną:
a) uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego,
b) utratą prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
c) utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
d) utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej,
e) wyrejestrowaniem pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszeniem jej wykonywania w rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z późn. zm.1)),
ea) utratą zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń,
f) utratą zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
g) utratą świadczenia rodzicielskiego,
h) utratą zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolnikówUzyskanie dochodu**:


1.Dokument określający datę uzyskania dochodu (na przykład kopia umowy o pracę, zlecenie, o dzieło, informacja o rozpoczęciu prowadzenia działalności gospodarczej - wydruk z CDEiG lub GUS, albo decyzja.
PIT 11 / 40A , PIT- rozliczenie roczne w przypadku działalności gospodarczej.
** oznacza uzyskanie dochodu spowodowane:
zakończeniem urlopu wychowawczego,
b) uzyskaniem prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
c) uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
d) uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej,
e) rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowieniem jej wykonywania po okresie zawieszenia w rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,
f) uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
g) uzyskaniem świadczenia rodzicielskiego,
h) uzyskaniem zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników.
Uzyskanie dochodu w roku kalendarzowym 2017 r. :
dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty (wzór w załączeniu)
 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Marcinkowska 19-06-2019 12:27:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Marcinkowska 19-06-2019
Ostatnia aktualizacja: Anna Marcinkowska 15-04-2022 10:36:42